Ostróda Reggae Festival 25-28.07.2024

POLE NAMIOTOWE

Ostróda Reggae Festival 25-28.07.2024

Zapraszamy na pole namiotowe dla uczestników ORF 2024!
Bezpośrednio przy terenie festiwalowym – idealne miejsce, pełne zieleni przy miejskiej plaży.
Dobry odpoczynek po koncertach i chillout gwarantowane! Takiego pola jeszcze w historii festiwalu nie mieliśmy.

Zapewniamy:

  • Ogrodzony i oświetlony teren
  • Ochrona 24 godziny na dobę
  • Punkt gastronomiczny z gorącymi daniami i napojami
  • System opasek identyfikujących mieszkańców
  • Wysokiej jakości węzeł sanitarny z prysznicami i umywalkami z gorącą wodą oraz toalety
  • Ułatwienia dla niepełnosprawnych i osób z małymi dziećmi
  • Wyznaczone i oznakowane miejsca na namiot
  • Możliwość podłączenia urządzeń elektrycznych do prądu / ładowanie telefonów (płatne)
  • Bezpieczny depozyt dla cennych przedmiotów osobistych (płatny)
  • Punkt opieki medycznej

REGULAMIN POLA NAMIOTOWEGO OSTRÓDA REGGAE FESTIVAL 2024

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy pod nazwą: „OSTRÓDA REGGAE FESTIVAL 2024”, która odbędzie się w dniach 25-28 lipca 2024 roku, z okresem działania pola namiotowego w dniach 24–29 lipca 2024 roku w Parku Collisa, ul. 3-go Maja w Ostródzie.

2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które będą przebywać na terenie pola namiotowego w okresie jego działania, określonym w pkt. 1. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Uczestnikom przebywającym na terenie pola namiotowego poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na terenie pola namiotowego i korzystania przez nie z terenu wydzielonego na obszar pola namiotowego, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków Uczestników podczas przebywania na terenie pola namiotowego w związku z nabyciem odpowiedniego biletu wstępu.

4. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
Bilet oznacza indywidualną zgodę wejścia na pole namiotowe w formie elektronicznej opaski zbliżeniowej w kolorze zielonym z zakodowanymi danymi Uczestnika oraz danymi dotyczącymi indywidualnych uprawnień Uczestnika Festiwalu. Bilet pełni również rolę Identyfikatora. Identyfikator powinien być umieszczony trwale na ręce Uczestnika. Z Identyfikatora może korzystać tylko jedna osoba; uszkodzenie lub zerwanie Identyfikatora powoduje utratę jego ważności (patrz pkt. III, par.6); zakazane jest odstępowanie Identyfikatora osobom trzecim;
Służby Porządkowe oznaczają powołane przez Organizatora osoby agencji ochrony osób lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób przebywających na terenie pola namiotowego, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na teren pola namiotowego.
Członkowie Służb Porządkowych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy;
Obsługa Terenu Pola Namiotowego w tym osoby wyznaczone z ramienia Organizatora posiadające wymagane uprawnienia upoważnione są do prowadzenia czynności równoważnych z tymi wyznaczonymi dla powyższych Służb Porządkowych.
Teren Pola Namiotowego oznacza wyznaczony przez Organizatora fragment terenu Parku Collisa, na którym znajduje się pole namiotowe lub inne miejsce, na które pole namiotowe może zostać przeniesione z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Imprezą; granice pola namiotowego wyznaczają barierki.
Uczestnik oznacza osobę uprawnioną do wstępu i przebywania na Terenie Pola Namiotowego na podstawie Identyfikatora. Uczestnikiem Imprezy może być wyłącznie osoba pełnoletnia powyżej 18-tego roku życia, po nabyciu odpowiedniego typu Biletu.

II. WSTĘP NA POLE NAMIOTOWE:
1. Wstęp na Teren Pola Namiotowego jest płatny i przysługuje Uczestnikowi posiadającemu odpowiednią opaskę identyfikacyjną, którą otrzymuje się w kasie festiwalowej, zlokalizowanej w dniach 24-25.07 w Amfiteatrze w Ostródzie a w dniach 26-28.07 w  Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym w Ostródzie przy ulicy 3 Maja. Opaska identyfikacyjna upoważniająca do wstępu na Teren Pola Namiotowego jest ważna wyłącznie z opaską wstępu na imprezę masową OSTRÓDA REGGAE FESTIVAL 2023.

2. Każdy Uczestnik przed pierwszym wejściem na Teren Pola Namiotowego zobowiązany jest do potwierdzenia swojej tożsamości odpowiednim dokumentem ze zdjęciem.

3. Każde wejście/wyjście z Terenu Pola Namiotowego musi być potwierdzone przez Uczestnika poprzez okazanie na bramce służbom ochrony ważnej opaski identyfikacyjnej.

4. Zakwaterowanie na Terenie Pola Namiotowego rozpoczyna się w środę 24 lipca 2024 roku o godzinie 18.00 a kończy się w poniedziałek 29 lipca o godzinie 12.00. Organizator zastrzega, iż po zakończeniu zakwaterowania we wskazanym wyżej terminie, zakwaterowanie na Terenie Pola Namiotowego nie będzie dostępne, bez prawa do żądania od Organizatora zwrotu środków finansowych lub jakiegokolwiek odszkodowania. Wymeldowanie z Terenu Pola Namiotowego musi odbyć się do poniedziałku 29 lipca 2024 roku do godziny 12:00.

5. Obowiązuje bezwzględny zakaz nocowania w pojazdach pozostawionych na parkingu przyległym do Terenu Pola Namiotowego. W przypadku naruszenia powyższego zakazu, Organizator ma prawo nałożyć na osobę naruszającą ten zakaz karę finansową w wysokości do 10,000zł (dotyczy parkingu przyległego do Terenu Pola Namiotowego jak i samego Terenu Pola Namiotowego).

6. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek określonych w pkt. 1 powyżej, Organizator może odmówić wstępu na Teren Pola Namiotowego lub wydalić z Terenu Pola Namiotowego, z jednoczesnym anulowaniem prawa wstępu na teren Imprezy do końca jej trwania:
a) osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. III. par. 10 Regulaminu,
b) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
c) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, środki odurzające lub substancje psychotropowe, napoje alkoholowe, przy czym w przypadku napojów alkoholowych z wyjątkiem dozwolonej ilości określonej w niniejszym Regulaminie,
d) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
e) osobie dopuszczającej się aktów wandalizmu, niszczenia mienia Organizatora lub osób trzecich,
f) osobie naruszającej nietykalność cielesną lub dobra osobiste innych Uczestników, Organizatora lub wszelkich innych osób trzecich.

7. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Teren Pola Namiotowego oraz wydalić z Terenu Pola Namiotowego osoby:
a) nie posiadające opaski identyfikacyjnej,
b) których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,
c) nie posiadające dokumentu tożsamości,
d) niepełnoletnie,
e) które dopuściły się naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub zakłóciły porządek publiczny.

8. Ocena przesłanek, o których mowa w pkt. 5-6 powyżej oraz ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych, Obsługi Terenu Pola Namiotowego w tym osób wyznaczonych z ramienia Organizatora lub samego Organizatora.

III. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE POLA NAMIOTOWEGO:
1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Terenie Pola Namiotowego oraz porządek na Terenie Pola Namiotowego w okresie jego działania opisanym w pkt. I. par.1 niniejszego Regulaminu, poprzez m.in.:
a) Służby Porządkowe wyróżniające się elementami ubioru;
b) udostępnienie zaplecza higieniczno-sanitarnego 24h/dobę;

2. Organizator zapewnia udogodnienia dla Uczestników uprawnionych do wstępu na Teren Pola Namiotowego:
a) płatny depozyt – w ograniczonej ilości, dostępny wg pierwszeństwa, w kwocie 20PLN/dzień;
b) węzły sanitarne (umywalki i toalety w budynku stadionu Sokoła Ostróda) oraz bezpłatne prysznice firmy ToiToi,

3. Uczestnicy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Pola Namiotowego zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych oraz Obsługi Terenu Pola Namiotowego w tym osób wyznaczonych z ramienia Organizatora. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

4. Uczestnicy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Pola Namiotowego obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Terenie Pola Namiotowego, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu.

5. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z udostępnionych przez Organizatora udogodnień i infrastruktury wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.

6. Uczestnicy oraz wszystkie osoby znajdujące się na Terenie Pola Namiotowego zobowiązane są posiadać na ręku ważną opaskę identyfikacyjną. Brak opaski lub posiadanie opaski zerwanej lub uszkodzonej, jak również opaski niezapiętej na ręce jest jednoznaczną podstawą do usunięcia uczestnika z Terenu Pola Namiotowego. W przypadku zerwania lub uszkodzenia opaskiidentyfikacyjnej (na Terenie Pola Namiotowego), Uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do Obsługi Terenu Pola Namiotowego wraz z uszkodzoną opaską w celu jej wymiany na nową, z zastrzeżeniem, iż wymianie podlegają wyłącznie opaski uszkodzone na Terenie Pola Namiotowego. Samowolne opuszczenie Terenu Pola Namiotowego z uszkodzoną lub zerwanąopaską identyfikacyjną, bez wcześniejszego powiadomienia Obsługi Terenu Pola Namiotowego oraz Służb Porządkowych Pola Namiotowego jest równoznaczne z rezygnacją przebywania na Terenie Pola Namiotowego.

7. Na Terenie Pola Namiotowego zabrania się:
a) palenia ognisk;
b) używania otwartego ognia w namiotach;
c) rozstawiania namiotów poza zatwierdzonymi lub udostępnionymi przez Organizatora powierzchniami;
d) używania butli gazowych;
e) grillowania;
f) podłączania się do istniejącej sieci elektrycznej, poza miejscami do tego wyznaczonymi;
g) zakłócania porządku; obowiązuje zakaz słuchania głośnej muzyki i hałasowania w sposób uniemożliwiający korzystanie z Pola Namiotowego przez innych Uczestników;
h) niszczenie infrastruktury, zieleni, oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Pola Namiotowego itp.;
i) zaśmiecania Terenu Pola Namiotowego;
j) wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników;
k) wnoszenia, posiadania, a także używania nad Terenem Pola Namiotowego, oraz w jego bliskim kontakcie bezzałogowych statków powietrznych, dronów;
l) wjazdu oraz parkowania samochodów, kamperów, przyczep campingowych, motocykli oraz wszelkich innych pojazdów, z wyjątkiem pojazdów do tego uprawnionych;
ł) wnoszenia i posiadania materiałów łatwopalnych, pirotechnicznych oraz wszelkiego rodzaju broni,
m) prowadzenia, bez autoryzacji Organizatora, jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej, agitacyjnej oraz promocyjnej na Terenie Pola Namiotowego,

8. Organizator ustala bezwzględną ciszę nocną w godzinach 4.00 – 9.00.

9. Służby Porządkowe, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu lub Obsługa Terenu Pola Namiotowego w tym osoby wyznaczone z ramienia Organizatora posiadająca wymagane uprawnienia , są uprawnione do:
a) stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Terenie Pola Namiotowego, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Terenu Pola Namiotowego;
b) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w niniejszym Regulaminie,
c) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z niniejszym Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Terenu Pola Namiotowego;
d) użycia w przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628), środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, pkt 2 lit. a i pkt 12 lit. a tej ustawy;
e) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

11. Członkowie Służb Porządkowych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. w:
a) ręczne wykrywacze metalu,
b) wzory Identyfikatorów i zaproszeń,
c) inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.

12. Stwierdzenia prawa osoby do przebywania na Terenie Pola Namiotowego członek Służb Porządkowych lub Obsługi Terenu Pola Namiotowego w tym osoby wyznaczone z ramienia Organizatora dokonuje przez sprawdzenie czy osoba ta posiada ważną opaskę identyfikacyjną.

13. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Terenie Pola Namiotowego jest zabronione, członek Służb Porządkowych odmawia wpuszczenia na Teren Pola Namiotowego osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwa ją z Terenu Pola Namiotowego.

14. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, członek Służb Porządkowych dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.

15. Osobom, którym odmówiono wstępu na Teren Pola Namiotowego, przebywania na nim lub osobom usuniętym z Terenu Pola Namiotowego zgodnie z Regulaminem z uwagi na jego naruszenie, nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet lub jakiekolwiek odszkodowanie.

16. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe osobom przebywającym na Terenie Pola Namiotowego poprzez zapewnienie, że:
a) pracownicy Obsługi Terenu Pola Namiotowego, Służby Porządkowe oraz Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;
b) Służby Porządkowe muszą być przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz udzielania pierwszej pomocy medycznej.

17. W przypadku powstania szkody z winy Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia osoby odpowiedzialnej kwotą stanowiącą równowartość szkody.

18. W okresie działania pola namiotowego, Organizator oraz Uczestnicy, a ponadto inne osoby przebywające na Terenie Pola Namiotowego, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

IV. REKLAMACJE:
1. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora:
POSITIVE MUSIC PROMOTION, ul. Łódzka 1, 14-100 Ostróda
2. Organizator rozpoznaje reklamacje pisemne złożone zgodnie z pkt. 1 powyżej w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamacje musi posiadać dowód nadania listu poleconego.
3. Warunkiem dochodzenia roszczeń jest wyczerpanie procedury reklamacyjnej, o której mowa w niniejszym rozdziale Regulaminu.
4. W przypadku stwierdzenia uchybień lub zagrożeń w trakcie pobytu na Terenie Pola Namiotowego, wszystkie informacje należy kierować do Organizatora lub do Służb Porządkowych.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub skradzione na Terenie Pola Namiotowego przedmioty.
3. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
a) na stronie internetowej: www.ostrodareggaefestival.com
b) przy wejściach na Teren Pola Namiotowego.

4. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w pkt. IV. par.1. na piśmie, przesyłką poleconą.

5. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W sprawach spornych, w tym nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzja Organizatora, wydana zgodnie z przepisami prawa, jest wiążąca i ostateczna.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 lipca 2024 roku.

8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie.