Ostróda Reggae Festival 25-28.07.2024

Regulamin Ostróda Reggae Festival 2023

 1. Prawo wstępu na „Ostróda Reggae Festival” mają: a) Wszystkie osoby,które zakupiły karnet/bilet i są zainteresowane obejrzeniem programu prezentowanego podczas imprezy. b) Posiadacze akredytacji i zaproszeń wydanych przez organizatora imprezy. c) Przedstawiciele służb państwowych i komunalnych oraz medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji służbowych po wcześniejszym zgłoszeniu się do organizatora.
 2. Na imprezę wstępu nie mają : a) Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. b) Osoby objęte zakazem uczestnictwa w imprezach masowych wpisane do rejestru prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji. c) Osoby, którym oznakowany agent ochrony odmówi prawa wstępu na imprezę. Agent ochrony nie musi podawać przyczyny, dla której odmówił wstępu na imprezę danej osobie.
 3. Zasady bezpieczeństwa: a) Przy wejściu na teren imprezy uczestnicy imprezy zobowiązani są poddać się kontroli opaski identyfikacyjnej oraz dokumentów na życzenie uprawnionego agenta ochrony. b) Służby porządkowe organizatora uprawnione są do przeglądania zawartości bagaży oraz odzieży osób wchodzących na teren imprezy. c) Zabronione jest wnoszenie na teren imprezy przedmiotów mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa współuczestników (m.in. broń palna, petardy, kastety, pałki, świece dymne, noże, pojemniki z gazem, butelki wypełnionych cieczą). d) Zabronione jest wnoszenie na teren imprezy pożywienia i napojów, a w szczególności napojów alkoholowych i innych środków odurzających. e) Uczestnicy imprezy są zobowiązani zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób. f) Uczestnicy imprezy zobiązani są stosować się do zarządzeń i poleceń służb informacyjnych i porządkowych działających w imieniu organizatora. g) Zabronione jest wprowadzanie zwierząt na teren festiwalu. h) Poza tym uczestnikom imprezy zakazuje się:
  • wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone do powszechnego użytku (np. płoty, mury, drzewa, dachy)
  • wchodzenia na obszary nie przeznaczone do celów imprezy
  • rzucania wszelkimi przedmiotami
  • sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora
  • fotografowania oraz rejestracji audio-wizualnej imprezy bez zgody organizatora
  • załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami.
 4. Uprzejmie informujemy że wydarzenia podczas Ostróda Reggae Festiwal dokumentujemy w postaci zdjęć i filmów. Uczestnictwo w wydarzeniach Ostróda Reggae Festiwal jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na fotografowanie oraz filmowanie wydarzeń oraz osób biorących w nich udział. Zgoda obejmuje również dalsze rozpowszechnienie wizerunku na portalach społecznościowych lub na stronie festiwalowej Ostróda Reggae Festiwal.
 5. Uczestnicy imprezy są zobowiązani przestrzegać niniejszego regulaminu.

OSOBY NIE PRZESTRZEGAJĄCE POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU I NIE STOSUJĄCE SIĘ DO POLECEŃ SŁUŻB PORZĄDKOWYCH I INFORMACYJNYCH ORGANIZATORA ZOSTANĄ USUNIĘTE Z TERENU IMPREZY LUB PRZEKAZANE POLICJI. W PRZYPADKU ZAISTNIENIA SPRAW SPORNYCH NIEUREGULOWANYCH NINIEJSZYM REGULAMINEM DECYZJĘ PODEJMUJE PRZEDSTAWICIEL ORGANIZATORA.